За нас

Сдружение „БОДРОСМЕНЦИ“ е учредено на 13 април 2024 г. от 53-ма бивши хористи на „Бодра смяна“ и е юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза. Сдружението е регистрирано в Агенцията по вписванията (ЕИК 207850697).
Основните цели на сдружението са:
 • Утвърждаване на ценностите на гражданското общество сред младите хора чрез формите на художествената култура, активиране на младежкия потенциал чрез дейности в културната, образователната и социалната сфери и междукултурното общуване;
 • Формиране на критично мислене в младите хора по отношение на тяхното участие в активното гражданско общество и създаване на условия за по-широк достъп на млади хора до култура;
 • Подкрепа на творческото развитие на хор „Бодра смяна“ при реализиране на неговите цели и задачи, включително възстановяване и поддържане на историческата памет за постиженията на хор „Бодра смяна“ и неговите ръководители.
Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Управителен съвет

Председател на УС
0887727140
Член на УС
0889816763
Член на УС
0888647111
Член на УС
0898719483

Заявление за членство

Съгласно Устава на Сдружение „Бодросменци“:
 • Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.
 • Членството в Сдружението е доброволно.
 • Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
 • Кандидатите – юридически лица, представят с молбата заедно с преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
 • Управителният съвет разглежда молбата на първото си заседание след нейното постъпване. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
Членовете на Сдружението имат следните права:
 1. да участват в управлението на Сдружението;
 2. да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. да ползват имуществото на Сдружението, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи, или такива, възложени с решение на тези органи;
 4. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на Устава.
Членовете на Сдружението са длъжни:
 1. да спазват разпоредбите на Устава и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. да внасят в срок предвидените в Устава имуществени вноски.
Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева, платим до 31 януари на текущата година. Новопостъпващите членове внасят членския си внос към датата на приемането им.
Членският внос се внася по сметката на сдружението:
Обединена българска банка (ОББ)
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG89UBBS80021062255550

За да заявите желанието си за членство,
попълнете електронната форма тук:


Актуално

Днес, 5 юли 2024 г., се проведе заседание на УС на Сдружение „Бодросменци“. За пълноправни членове на сдружението бяха приети четирима подали заявление за членство […]
В края на м. май 2024 г. в Агенцията по вписванията официално беше регистрирано Сдружение „БОДРОСМЕНЦИ“. То беше учредено на 13 април 2024 г. от 53-ма […]